#ChonChecklist เสน่ห์ทะเลพัทยา

#ChonChecklist เสน่ห์ของทะเลพัทยา นอกจากสีฟ้าครามของผืนน้ำ ระลอกคลื่น และหาดทรายที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิต แสงอาทิตย์ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ความงามของแต่ละช่วงเวลาของหาดพัทยามีความแตกต่างกัน แล้วคุณล่ะ ชอบเวลาไหนของหาดในพัทยามากที่สุด? 🛳️ 🌊

Pattaya's seaside charm is abundant. What about you? Which time of day do you love most at Pattaya? 🛳️ 🌊