ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันเนตร พันกร อ่างศิลา (มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป)